ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2017 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru Ardelean Gheorghe si Secoban Maria, eroi ai Revolutiei din Decembrie 1989

 

                                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                               intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.38324/15.12.2016 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.38325/15.12.2016 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(j) precum si art.464 alin.(2) lit.”h” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului  pentru anul 2017 pentru cladiri  precum si terenul aferent acestora, pentru Ardelean Gheorghe cu domiciliul in Vatra Dornei Str.Unirii nr.168 si pentru Secoban Maria cu domiciliul in Vatra Dornei Str.Azurului, nr.25, Bl.D1B1, Sc.A, Et.III, ap.16, eroi ai revolutiei din 1989.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.249