ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii  unui spatiu cu destinaţia de sediu al Partidului Alianta pentru Bucovina Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1646/19.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1645/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale - Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea prin închiriere a spaţiului  proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada  Mihai Eminescu, nr. 15, în suprafaţă de 24,83  mp din care:1 7,34 mp spatiu birou si 7,49 mp spatii comune  Partidului  Alianta pentru Bucovina.

Art.2 Cuantumul chiriei va fi cel prevăzut în HCL nr. 176/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2016, chirie ce va fi actualizată anual prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         MATEICIUC ILIE

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.25