ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor   de urgenta pentru  Opait Mariana, in vederea efectuarii unui tratament medical

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                             intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.38333/15.12.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38334/15.12.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 de lei,  ajutor de urgenţă pentru  Opait Mariana in  vederea efectuarii unei interventii chirurgicale.

            Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

 

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

 

 

 

 

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.252