ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.236/2016 privind  „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                             intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.38336/15.12.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul 38337/15.12.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În baza dispoziţiilor Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.82, alin. (1) si (2) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

            În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b”; art.45, alin. 2, lit. „a” si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă completarea HCL nr.236/2016 privind  „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei” pentru Scoala gimnaziala nr.2 Vatra Dornei,  cu un numar de 19 burse astfel: 13 burse de merit si 6 burse de ajutor social si cu un numar de 17 burse pentru Scoala gimnaziala nr.1 astfel:15 burse sociale si 2 burse de boala.

         Art.2.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

 

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.253