ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea tarifelor la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                             intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.38343/15.12.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.38344/15.12.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile  din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice de gospodărire comunală;Hotararea nr.1713/15.12.2016 a Consiliului de Administratie al SC Ecologica SRL.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" şi alin. (6) lit.”a”pct.14 precum şi art. 45 alin.(1) si art.115 alin(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2  Cu data prezentei hotărâri, se abroga HCL nr.12/2016.

Art. 3 Aplicarea tarifelor prevazute la art.1, se va face incepand cu data de 01.01.2017.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Directia economica, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                           

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

 

                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.255