ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii locuintei situata in Str.Mihai Eminescu nr.48C,catre Craciunescu Veronica precum si a cotei de 47/100 teren aferenta locuintei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                  intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.38349/15.12.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38350/15.12.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Mihai Eminescu,  nr.48C, ap.2, parter,    identic cu nr.cadastral  35758-C1-U1,  in suprafata de 23,74 mp, balcon de 7,69 mp si beci de 14,15 mp,  din CF 35758-C1-U2, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 3000 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 30% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 5 ani in rate egale lunare consecutive.

Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară.

            Art.5   Se aproba vanzarea cotei de teren  de 47/100 in  suprafata  de 37,6 mp teren aferent constructiei,   identificat cu nr.cadastral 5227, inscris in CF 35758 a localitatii Vatra Dornei, teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr.48C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Craciunescu Veronica

 Art.6 Preţul  terenului descris la art.5 este de 45 euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare si diferenta in 5 ani in rate egale lunare consecutive.

Art.7 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

                      Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                            Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.256