ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

                      HOTĂRÂRE

privind completarea hcl nr.14/2015 privind “aprobarea  regulamentului  privind eliberarea  autorizaţiiilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în municipiul vatra dornei si a orarelor de functionare”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                          intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.38352/15.12.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.38353/15.12.2016 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza prevederilor :

- art. 6 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Legea nr. 650/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG nr. 99/2000;

- Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţii comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 modificată şi completată privind regimul juridic al contravenţiilor,

- art.268 din Legea nr. 571/2003 modificată şi completată, privind codul fiscal;

            În temeiul art. 36, alin. (2) lit. b) şi d), alin.(6), litera a) pct.7 şi  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E :

Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.14/2015 privind „Regulamentul privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în Municipiul Vatra Dornei si a orarelor de functionaredupa cum urmeaza:

Alin.(1)Se completeaza Art.11 pct.2 al Capitolul II- Aviz Program de functionare astfel:  Aceste acorduri vor fi solicitate in conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 privind ordinea si linistea publica , pentru unitatile care desfasoara activitate inainte de ora 8 sau peste ora 22 astfel:

-          baruri 5630(Cod CAEN 5540) pot functiona pana la ora 23;

-          locatii unde se desfasoara jocuri de noroc pot functiona pana la ora 23;

-          restaurante 5610(Cod CAEN 5530) pot functiona pana la ora 01;

-          cluburi si discoteci pot functiona pana la ora 04;

Alin.(2) Se completeaza art.25  Capitolul III –Procedura de eliberare a autorizatiei de functionare, cu pct.11 care va avea urmatorul cuprins:

 Solicitantul va inainta Primariei Municipiului Vatra Dornei avizul/autorizatia privind securitatea la incendiu pentru constructiile si amenajarile din categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu conform prevederilor HG nr.571/2016 si a Legii nr.33/2016.

Art.2 Primarul municipiului,  prin Compartimentul autorizatii, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

                             Contrasemneaza,

                                       Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.257