ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind premierea  asistentei Victoria Mazga Gamalau pentru merite deosebite

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                             intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.35355/15.12.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 38355/15.12.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale, art.199 alin.2 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 3 si 19 lit.(b), precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 500 de lei pentru asistenta Victoria Mazga Gamalau pentru merite deosebite.

          Art. 2   3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

                                  Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.258