ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi “Veverita” a Primariei Municipiului Vatra Dornei, in sezonul 2016-2017

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                                intrunit in sedinta    ordinara in data de  20 decembrie   2016     

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.35357/15.12.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 38358/15.12.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.3,4 si 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă  tarifele pentru accesul la partia de Schi “Veverita” a Primariei Municipiului Vatra Dornei, in sezonul 2016-2017, conform anexei la prezenta hotarare.

          Art. 2  Primarul, prin   Directia Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

    CHIRUTA VASILE

                                  Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

20.12.2016

Nr.259