ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare Şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei”

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.1649/19.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1648/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Având în vedere prevederile art.14 al Legii nr. 208/1997- privind Cantinele de ajutor social  precum si ale art. 61 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

            În baza art. 36, alin. (2) lit d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu data prezentei se revoca HCL nr.155/2015.

Art.3  Primarul municipiului  prin Serviciul de Asistenta sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         MATEICIUC ILIE

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.26

 

 

ANEXA  NR.1 la H.C.L. nr.26/26.01.2016

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL  A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

Capitolul I. Dispozitii generale

 

Art. 1. Cantina de ajutor social a municipiului Vatra Dornei este o unitate publică de asistenţă socială, fără personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor  Legii nr. 208/ 1997 privind cantinele de ajutor social, coroborate cu prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale.

Art. 2. Prezentul regulament stabileşte procedura de desfăşurare a activităţii cantinei şi modul de acordare a hranei.

Art. 3. (1) Cantina de ajutor social a municipiului Vatra Dornei se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Local şi a Primarului municipiului Vatra Dornei, în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială.

(2) Consiliul Local emite hotărâri referitoare la modul de organizare şi funcţionare, numărul de beneficiari, valoarea alocaţiei de hrană.

(3) Primarul dispune angajarea de personal, aprobă anchetele sociale şi dispune acordarea sau neacordarea de servicii la cantina de ajutor social.

Art. 4. Scopul institutiei este prestarea serviciilor sociale gratuite sau contra cost, conform legii, pentru persoanele aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite, având obligaţia de a respecta cu stricteţe  normele sanitar-veterinare în vigoare, in acest sens necesitand autorizaţie de funcţionare .

 

Capitolul II. Organizarea si functionarea

 

Art. 5.(1) Cantina de ajutor social se înfiinţează, se organizeaza si functioneaza ca centru cu program de lucru zilnic, între orele 13-15, de luni până vineri;

          (2) Servirea hranei calde se realizează zilnic, în intervalul prevăzut la alin.(1).

            (3) Distribuirea de hrană rece se realizează săptămânal, pentru persoanele care din motive obiective nu se pot deplasa zilnic la sediul cantinei pentru a servi hrană caldă.

(4) Pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, persoanele beneficiare de hrană caldă vor primi hrană rece, în ultima zi lucrătoare din săptămână.

            Art. 6. Cantina de ajutor social are următoarele atribuţii:

a)      Asigură servirea de hrană caldă şi distribuirea de hrană rece, persoanelor fără posibilităţi materiale şi financiare, care se încadrează în prevederile legale în vigoare, cuprinse în tabelul nominal întocmit de serviciul de asistenţă socială, pe baza dosarelor aprobate de primar

b)      În cazuri de urgenţă se poate aproba servirea mesei pentru o perioadă de 7 zile, prin dispoziţie a primarului.

c)      Asigură gestionarea tuturor bunurilor mobile şi imobile

d)     Asigură aprovizionarea permanentă  cu mărfuri şi materii prime necesare procesului de producţie, în conformitate cu prevederile legii privind achiziţiile publice

e)      Asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului de producţie, în confomitate cu normele sanitar veterinare în vigoare

f)       Asigură funcţionarea tuturor utilajelor de producţie şi servire şi a celorlalte instalaţii care deservesc unitatea

 

Capitolul III. Persoanele beneficiare

 

Art. 7 (1) Cantina de ajutor social a municipiului Vatra Dornei va asigura, cu prioritate, servicii pentru  urmatoarele categorii de persoane:
a) copiii de vârstă şcolară din familiile cu mulţi copii

b) copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani, din familiile fără venituri sau cu venituri sub nivelul Indicelui Social de Referinţă (500 lei, cf. Legii nr.76/2002), care sunt înscrişi la creşă sau la o instituţie de învăţământ pentru preşcolari, costul mesei zilnice fiind virat în contul acestora
c) persoanele care au implinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri, nu au posibilitatea de a-şi prepara hrana la domiciliu;

d) persoanele diagnosticate cu boli cornice, ale căror venituri nu permit asigurarea tratamentului medicamentos şi a hranei zilnice

e) beneficiarii de ajutor social, cu obligaţia efectuării de ore de muncă în folosul comunităţii;

f) beneficiarii de pensii sociale

Art. 8. Cantina de ajutor social a mun. Vatra Dornei are în prezent o capacitate de 215 locuri, din care 15 locuri pentru copiii din creşă şi cămine.

Capitolul IV. Norme de acordare a hranei calde

Art. 9 Acordarea hranei calde la Cantina de ajutor social se realizează în următoarele condiţii:

a)      În baza cererii solicitantului, însoţită de actele doveditoare, în urma efectuării anchetei sociale de către personalul Serviciului de asistenţă socială, prin dispoziţia primarului

b)      Acordarea  se face începând cu luna următoare depunerii cererii

c)      Numărul porţiilor propuse a se acorda familiei solicitantului, se stabileşte în urma efectuării anchetei sociale

d)     Înscrierea beneficiarilor serviciilor Cantinei de ajutor social în tabelele pentru acordarea de hrană caldă şi rece se face numai în baza dispoziţiei primarului

e)      După data de 01 a lunii se admit modificări în tabelele nominale, doar în cazuri de forţă majoră şi situaţii de urgenţă (incendii, accidente, calamităţi naturale, în urma cărora persoane singure sau familii rămân fără adăpost şi mijloace de subzistenţă) constatate pe bază de anchetă socială

Art.10. Solicitarea de acordare a serviciilor Cantinei de ajutor social se respinge în următoarele  situaţii:

a)      Pentru copiii de vârstă şcolară care nu frecventează cursurile şcolare

b)      Când prin anchetă socială se constată că persoana singură sau familia solicitantă nu se află în situaţie de risc social

Capitolul V. Drepturi şi obligaţii

Art.11. Beneficiarii de serviciile Cantinei de ajutor social au urmatoarele drepturi:

-          sa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale, fara nici o discriminare;

-          sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si primite;

-          sa li se asigure continuitatea serviciilor furnizate, atata timp cat se mentin conditiile care au generat situatia dificila;

-          sa li se respecte drepturile speciale in situatia in care sunt minori sau persoane cu nevoi speciale.

Art.12. Beneficiarii de serviciile Cantinei de ajutor social au urmatoarele obligatii:

-          sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitatea, situatia familiala, economica, sociala si medicala;

-          sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala; persoanele asistate la care in intervalul de la o ancheta sociala la alta efectuata de catre asistentul social au survenit modificari in baza materiala au obligatia de a anunta conducerea cantinei, in caz contrar vor fi obligate sa plateasca contravaloarea meselor servite in cazul in care se constata ca se depaseste venitul pe membru de familie legal admis pentru a beneficia de serviciile cantinei de ajutor social;

-          sa dea dovada de un comportament civilizat;

-          sa prezinte actele care atesta situatia lor ori de cate ori conducerea cantinei, prin asistentul social, solicita acest lucru;

-          persoanele in stare de ebrietate nu au dreptul de a intra in incinta cantinei.

Capitolul VI. Servicii oferite de Cantina de ajutor social

Art. 13. Cantina de ajutor social presteaza urmatoarele servicii sociale persoanelor indreptatite:
a) pregatirea si servirea de hrană caldă, zilnic, pentru fiecare  beneficiar, în limita alocatiei de hrana prevazută de reglementarile legale;

 c) hrana se distribuie, de regula, la sediul cantinei;

  d) persoanelor care, din motive obiective, rezultate din ancheta sociala, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana la domiciliu, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat de către primar.

Art.14. (1) Serviciile Cantinei de Ajutor Social se presteaza gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale caror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;

(2) Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, si care realizeaza venituri ce se situeaza între nivelul  Indicelui Social de Referinţă (500 lei, cf. Legii nr.76/2002) şi valoarea netă a salariului minim pe economie, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana, fara a se depasi costul meselor servite, calculat pe aceeasi perioada.
         (3) Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe baza de ancheta sociala, potrivit dispozitiei primarului.

Capitolul VII. Finantarea

Art. 15. (1) Finantarea cheltuielilor necesare organizarii si functionarii Cantinei de Ajutor Social se realizeaza din urmatoarele surse:

a) bugetul Primăriei Vatra Dornei;
 b) contributii lunare ale asistatilor sociali, prevazuti la art. 14, alin. 2 care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar;

c) sponsorizari;

d) donatii;
 e) alte surse legal constituite.
   (2) Sponsorizarile si donatiile in bani si in natura, facute de persoanele fizice si juridice, romane si straine, cantinelor de ajutor social pot fi folosite numai in scopul dezvoltarii si imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le presteaza.

 (3) Suma alocata pentru fiecare persoana beneficiara este de 12 lei/zi, suma stabilita prin hotarare de guvern;

Capitolul VIII. Reguli sanitare si de igienă

Art.16.  Prepararea, servirea şi desfacerea alimentelor se va face numai de persoane care s-au supus controlului medical la angajare şi controlului medical periodic.

Art.17.  Personalul este obligat să deţină carnet de sănătate şi un certificat de absolvire a unui curs de noţiuni fundamentale de igienă.

Art. 18. Personalul va purta echipament de protecţie sanitară care să acopere îmbrăcămintea şi părul, iar în caz de răniri uşoare va pansa rănile cu pansamente sterile, menţinute permanent curate.

Art.19. Resturile de mâncare se vor depozita în recipiente etanşe cu capac, din materiale uşor de spălat şi dezinfectat.

Art.20. Alimentele nealterabile se vor depozita pe rafturi rezistente la coroziune, pentru a nu favoriza contaminarea microbiană.

Art.21. Orice produs uşor alterabil va fi păstrat separat de carne, peşte, viscere crude şi de preparate din carne crudă (mititei, carne tocată etc.).

Art. 22. Sala de mese va fi curată în permanenţă, iar vesela va fi sterilizată înainte de folosire.

Art. 23. Este interzis fumatul în zona de preparare a hranei.

Art. 24. Gunoiul şi resturile menajere vor fi aruncate după fiecare masă, iar prosoapele şi echipamentul murdar se vor spăla după fiecare întrebuinţare.

 

  Capitolul VII. Dispozitii finale si tranzitorii

 

Capitolul IX. Dispoziţii finale

Art. 25. Cantinele de ajutor social pot organiza, cu aprobarea Consiliului Local, in functie de conditiile de care dispun, gospodarii-anexa cu profil agroalimentar si zootehnic, ca activitati autofinantate, pentru imbunatatirea hranei persoanelor asistate.
        Art. 26. Organizarea, functionarea si incadrarea cu personal a cantinei de ajutor social se stabilesc prin hotarare a consiliului local, la propunerea primarului
        Art. 27. Cuantumul alocatiei zilnice de hrana pe persoana pentru cantinele de ajutor social se stabileste si se indexeaza prin hotarare a Guvernului.

         Art. 28.(1) Prevederile prezentului Regulament pot fi modificate si completate de cate ori dispozitiile legale impun acest lucru;

 (2) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ca urmare a modificării organigramei Cantinei de ajutor social sau ori de căte ori se impune.