ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul “Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1”

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

  

            Având în vedere expunerea de motive nr.1652/19.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1651/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

          În conformitate cu prevederile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:          

            Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati aferenti investitiei “Reabilitare, Modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 Vatra Dornei, Judetul Suceava”, conform anexei la prezenta hotarare.

           Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         MATEICIUC ILIE

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.27