ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind    actualizarea preţului local la energia termică furnizată in sistem centraliat, de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1655/19.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1654/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Preţul local de producere, transport si distributie a energiei termice livrata in sistem centralizat, de catre Primaria  Municipiului Vatra Dornei incepand cu 01.01.2016  este de 264 lei inclusiv TVA.

Art.2  Celelalte prevederi ale HCL nr.167/2015 raman valabile.

            Art.3  Primarul municipiului, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         MATEICIUC ILIE

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.28