ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea art.1 al HCL nr.210/18.12.2015 privind «  aprobarea  vânzarii cotei de teren  de 44/100 din  suprafata de 146 mp identic cu nr.cadastral 36555 din CF 36555 respectiv 64,24 mp teren  aferenta imobilului situat in Str. Parcului nr.57 cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ursescu Felicia”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba modificarea art.1 al HCl nr.210/18.12.2015 astfel:

Se aproba  vânzarea cotei de teren  de 44/100 din suprafata de 146 mp, respectiv suprafata de 64,24mp,  identic cu nr.cadastral 36555  din CF 36555 aferenta imobilului situat in Str. Parcului nr.57 cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ursescu Felicia.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCl nr.210/2015 raman valabile.

           Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         MATEICIUC ILIE

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.29