ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  completarea art.2 al  HCL nr.2/06.01.2016 privind “utilizarea excedentului bugetar aferent  anului 2015”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  18  ianuarie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 952/13.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.800/13.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art.58 alin.1 lit.a ale Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba completarea art.2 al HCL nr.2/06.01.2016  care va avea urmatorul cuprins:

Se aproba utilizarea excedentului sectiunii de functionare a Spitalului municipal Vatra Dornei  aferent anului 2015 in suma de 77.996, 26 lei pentru acoperirea golurilor de casa.

Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      POPESCU CONSTANTIN

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

18.01.2016

Nr.3