ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 317760– in suprafata de 290 de mp, situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

            Având în vedere expunerea de motive nr. 1661/19.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1660/19.01.2016  al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil.
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 31770– in suprafata de 290 de mp, situat in Str. Poligonului –f.n., intravilan, jud.Suceava astfel:

-          imobilul cu nr.cadastral 36720  situat in Str.Poligonului, f.n, ,  avand suprafata de 242   mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

-          imobilul cu nr.cadastral 36721 in Str. Poligonului, f.n.,    avand suprafata de 48 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

    Art.2 Se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Poligonului, conform anexei la prezenta hotarare.

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         MATEICIUC ILIE

                                      Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.30