ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind revocarea HCL 221/2015 si revocarea HCL nr.67/2014 privind aprobarea “Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1664/19.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1663/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu:

         Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice,republicata;

În baza art. 36 alin. (2) lit.”d” si alin.(6) lit.a pct.7 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,actualizata; art. 45 alin. (1)  coroborate cu prevederile art.  115 alin. (1), lit. b, alin. (3), (5), (6) si (7) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1 Se aproba revocarea HCL 221/2015 modificarea si completarea HCL nr.67/2014 privind aprobarea “Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”

      Art.2 Se aproba revocarea HCL nr.67/2014 privind aprobarea “Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”.

        Art.3 Primarul, prin  Poilitia locala  si Compartimentul Autorizatii, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         MATEICIUC ILIE

                                      Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.31