ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare în vederea primirii  delegaţiei  oraşului Kozieglowy –Polonia la Vatra Dornei

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre consilierul local Candra Dumitru, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei pentru cheltuielile ocazionate de primirea delegatiei din orasul Kozieglowy –Polonia in perioada 15-20 februarie 2016 la Vatra Dornei.

Art. 2 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         MATEICIUC ILIE

                                      Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.32