ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

privind  modificarea  structurii organizatorice  a

Spitalului Municipal  Vatra Dornei

 

        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

      Având în vedere prevederile art. 174, alin. (5) şi ale art. 182, alin. (1), litera d)   din  Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Capitolului III, pct.2, lit.c din strategia de secentralizare in sistemul de sanatate, aprobata prin HG nr.562/2009; Adresa nr.11.134/14.05.2015 a Spitalului Municipal Vatra Dornei;Avizul Ministerului Santatii nr.XI/A//73893/ACP/72/7.01.2016;

      Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a) şi d), ale alin. (6), lit. a), Pct.”3”, ale şi  ale art. 115, alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă, modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dorneiconform anexei nr.1  la prezenta hotarare.

     Art. 2. Cu data prezentei se abroga HCL nr.32/2015 si HCL nr.92/2015.

 Managerul Spitalului Municipal Vatra Dornei, Primarul Municipiului, prin aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         MATEICIUC ILIE

                                      Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.33