ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  completarea art.3 al  HCL nr.2/06.01.2016 privind “utilizarea excedentului bugetar aferent  anului 2015”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art.58 alin.1 lit.a ale Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                            HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba completarea art.3 al HCL nr.2/06.01.2016  care va avea urmatorul cuprins:

Se aproba utilizarea excedentului sectiunii de functionare a unitatilor de invatamant pentru   finantarea cheltuielilor de functionare ale anului 2016 astfel: Liceul Tehnologic „Vasile Deac” 14.499,50 de  lei si Gradinita cu program prelungit Alba ca Zapada 30.678,22 de lei si Liceul Ion Luca 4738,51 de lei.

Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         MATEICIUC ILIE

                                      Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.34