ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind    subventionarea pretului la gigacalorie  pentru populatia  in procent de 20% din bugetul local pentru luna ianuarie 2016

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1658/19.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1657/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile art. 7, alin. 2, lit. b si art. 8, alin. 8 din O.U.G. nr.70/31 august 2011, privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece si ale H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/31 august 2011;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba subventionarea pretului la gigacalorie in procent de 20%  din bugetul local,  pentru consumurile populatiei din luna ianuarie 2016, indiferent de venitul inregistrat pe  membru de familie.

Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         MATEICIUC ILIE

                                      Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.35