ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind   revocarea HCL nr.28/26.01.2016 privind  actualizarea preţului local la energia termică furnizată in sistem centralizat,  de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei  si a HCL nr.35/26.01.2016 privind subventionarea pretului la gigacalorie in procent de 20% din bugetul local pentru luna ianuarie 2016

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  01 februarie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.3006/28.01.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.3005/28.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba revocarea HCL nr.28/26.01.2016 privind  actualizarea preţului local la energia termică furnizată in sistem centraliat,  de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei  si a HCL nr.35/26.01.2016 privind subventionarea pretului la gigacalorie in procent de 20% din bugetul local pentru luna ianuarie 2016.

Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                   Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

01.02.2016

Nr.36