ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R A R E

privind constituirea pe perioada determinata a unei comisii de analiza si verificare  in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

               intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  01 februarie   2016

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre consilierul local Romanica Tirel, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

          Avand in vedere dispozitiile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

       Avand in vedere prevederile  art. 36, alin. (1) si (2),  art. 45 alin. (6)  si ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

      Art.1. Se  constituie comisia de analiza si verificare  in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare, in urmatoarea componenta:

 

Nr.Crt.

NUMELE SI PRENUMELE

FUNCTIA

1.              

Romanica Tirel

Consilier local

2.             

Scripcaru Corneliu

Consilier local

3.             

Obreja Mariana

Consilier local

4.             

Popescu Constantin

Consilier local

5.             

Boca Roman

Consilier local

6.             

Ungureanu Costel

Consilier local

7.             

Forfota Danut

Consilier local

   Art. 2. Obiectivele comisiei  de analiza si verificare, constituita potrivit articolului 1 din prezenta hotarare, sunt urmatoarele:

- verificarea activitatii la centrala termica pe deseuri din lemn, verificarea  achizitiei  materialelor necesare  desfasurarii activitatii, a combustibilului,verificarea platilor catre furnizorii de rumegus, verificarea situatiei incasarilor la activitatea de furnizare a agentului termic de la populatie si de la Asociatiile de proprietari.

     Art. 3. Comisia  de analiza si verificare, constituita potrivit articolului 1 din prezenta hotarare, va functiona pe o perioada de 3 luni si va  intocmi  si prezenta in Plenul Consiliului Local,    un raport  de constatare in urma verificarilor.

     Art.4 Primarul municipiului si compartimentele/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei,  au obligatia de a colabora si de a pune la dispozitia  membrilor comisiei de analiza si verificare, toate documentele solicitate, in indeplinirea mandatului atribuit comisiei.

      Art. 5.  Primarul municipiului, prin comisia numita va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

                                  

 

 

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

01.02.2016

Nr.38