ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul «  Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei «

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

       intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  18  ianuarie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.953/13.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu prevederile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei Reabilitare strazi in  Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”,  astfel:

Valoarea totala a investitiei este de 9.799.887,56 lei cu TVA.

            Valoarea totala a lucrărilor executate decontate si nedecontate până la 31.12.2015  este de 972 004,39 lei cu TVA

          Valoarea lucrărilor ramase de executat  este de 8 827 883,17 lei cu TVA.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      POPESCU CONSTANTIN

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

18.01.2016

Nr.4