ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

        Avānd īn vedere expunerea de motive nr.6492/22.02.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.6491/22.02.2016 al compartimentului de specialitate nr.34280/11.12.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Īn conformitate cu prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Instrucţiunile nr. 2 privind decontarea navetei cadrelor didactice, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

             Īn temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. a, şi alin. (6) lit. a, pct.1, şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă alocarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare,  prevăzut īn anexa la prezenta hotărāre.

Art.2. Sumele vor fi suportate din bugetul local pe baza de documente justificative.

Art.3.- Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Direcţia Economică şi ordonatorii de credite bugetare ai instituţiilor de īnvăţămānt, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

                                 

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.40