ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului domeniului public

 prevăzut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

 

              Având în vedere expunerea de motive nr.6498/22.02.2016prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.6497/22.02.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi HG nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.(5) lit.(c) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

PROPUN:

 

            Art. 1   Se aprobă  actualizarea inventarului domeniului public al municipiului Vatra Dornei ce a fost atestat prin anexa nr.6  a HG nr.1357/2001, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2  Primarul, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

                                 

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.41