ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.6501/22.02.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.6500/22.02.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        In conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1  Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

       Art.2 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

                                 

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.42