ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii cotei de teren  de 20/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,96mp teren,  aferenta  imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,etaj.I,   cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Tarta Gheorghe

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.6504/22.02.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.6503/22.02.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei de teren  de 20/1000 din PT 36372  din CF 36372, respectiv  suprafata de 8,26 mp teren  aferenta imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Tarta Gheorghe.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

                                  

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.43