ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

HOTARĀREA

privind aprobarea scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCl nr.212/2015

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.6519/22.02.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.6521/22.02.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.212/2015 privind  aprobarea Procedurii de acordare a scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice,persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei;OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilitate fiscale;

    Īn temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 si art.49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

 

        Art.1.-Se aproba scutirea de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, potrivit HCL nr.212/2015, conform anexei la prezenta hotarare.

         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

                                 

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.47