ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumelor necesare organizării  Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a X-a

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

          Având în vedere expunerea de motive  nr.22/22.02.2016prezentată de primarul municipiului, raportul nr.6521/22.02.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

           În conformitate cu prevederile art.2 pct. 59 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.1, 4,5, precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1 Se aprobă alocarea sumei de  2700 lei  necesară organizării şi desfăşurării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a X-a.

        Art. 2 Suma alocată va fi suportată din bugetul local.

     Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia Buget Contabilitate şi  Casa de cultură   va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

                                 

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.48