ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita

             

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.6525/22.02.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.6524/22.02.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu - prevederile art. 35 din H.G. nr. 15/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita;

- prevederile Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, modificata si completata;

- prevederile art. 27 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, modificata si completata;- prevederile art. 9 alin (2) si (5) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, modificata si completata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată  si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se  aproba Regulamentul de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin  Directia economica si Serviciul de Asistenta Sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

                                  

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.49