ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul « Captare apa pentru tunuri de zapada –Partia de Schi Veverita «

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  18  ianuarie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.589/13.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.588/12.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici  actualizati, aferenti investitiei  “Captare apa pentru tunuri de zapada partia de schi si partia de sanie pe pista naturala”,  astfel:

        Valoarea totală a investiției este de 906 000 lei cu TVA ;

        Valoarea lucrărilor executate decontate si nedecontate până la 31.12.2015  este de 791 746,46 lei cu TVA;

       Valoarea lucrărilor ramase de executat  este de 114 253,54 lei cu TVA.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      POPESCU CONSTANTIN

  

                                         Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

18.01.2016

Nr.5