ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.6528/22.02.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.6527/22.02.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareprecum şi ale art.41 din  HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată  si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se stabilesc lucrarile de interes local ce vor fi efectuate in anul 2016 de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă de la bugetul local, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu data prezentei, se abroga HCL nr.27/2015.

            Art. 4 Primarul, prin  Directia economica si Serviciul de Asistenta Sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

                                 

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.50