ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.46/2015 privindconstituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.6531/22.02.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.6530/22.02.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile  Capitolului IV al HCL nr.10/2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes local;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit.,,a” pct.17, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1  Se aprobă  completarea HCL nr.46/2015 privind “constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005, în următoarea componenta :

            Preşedinte –Ilie Bonches - Primarul municipiului

             Membri: -  Apetrii Gheorghe – Consilier local

                               Vasilut Daniela- Consilier local

                               Ungureanu Costel - Consilier local

                               Scripcaru Corneliu- Consilier local

                               Apostoaie Emil – Consilier local

                                Forfota Danut- Consilier local

                               Boca Roman – Consilier local

                                Luminita Luminosu- Consilier juridic

           Art.2 Secretariatul comisiei sociale va fi asigurat de catre  Juravle Mihaela – Consilier Directia economica şi nu are drept de vot.”

           Art. 3  Primarul municipiului, prin Directia economica  şi comisia numită va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

                                 

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.51