ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind acordul de principiu privind  incheierea unui parteneriat intre Primaria Municipiului Vatra Dornei si Asociatia de Ecoturism Tara Dornelor in vederea cofinantarii proiectului „Tara Dornelor- Destinatie de Ecoturism”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.6534/22.02.2016  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.6533/22.02.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.“a”, pct 5,6,16, precum şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă acordul de principiu privind incheierea unui parteneriat intre Primaria Municipiului Vatra Dornei si Asociatia de Ecoturism Tara Dornelor in vederea cofinantarii proiectului „Tara Dornelor- Destinatie de Ecoturism”

Art.2. Primarul municipiului, prin Serviciul Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

                                 

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.52