ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

 

 HOTĂRÂRE

 privind acordarea unui ajutor financiar catre Rusu Adrian, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.6537/22.02.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.6536/22.02.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă  acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2000 de lei ajutor financiar catre Rusu Adrian, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

          Art. 2 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

 

                                 

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.53