ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA - DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei de 2500 de lei pentru achizitionarea a 50 de volume din Monografia Mineritului

 

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 29.02.2016

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2500 lei  pentru  achizitionarea a 50 de volume din Monografia Mineritului.

          Art. 2 Primarul, prin    Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

                                  

 Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.02.2016

Nr.54