ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea unui membru din cadrul Consiliului local in cadrul Comisiei locale de recrutare- incorporare care va functiona in Municipiul Vatra Dornei

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

              intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  9  martie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  Adresa nr.83169/07.03.2016  a Centrului Militar Judetean Suceava;

         In conformitate cu prevederile art.27 alin.6 din Legea nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;

   In temeiul prevederilor art.2 lit.(d) si alin.(6) lit.(a) pct.7 si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

Art.1. Se aprobă nominalizarea d-lui Mateiciuc Ilie  din cadrul Consiliului local in cadrul Comisiei locale de recrutare- incorporare care va functiona in Municipiul Vatra Dornei.

Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul Situatiilor de Urgenta, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      COJOCARU NICUSOR

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

09.03.2016

Nr.56