ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul «  Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei «

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

       intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  9  martie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            Avand in vedere contractul de finantarea PNDL nr.12919/27.08.2015;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei Reabilitare strazi in  Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”,  astfel:

Valoarea totala a investitiei este de 9.738.047,76  lei cu TVA.

            Valoarea lucrărilor executate decontate si nedecontate până la 31.12.2015  este de 910.164,45 lei cu TVA.

          Valoarea lucrărilor ramase de executat  este de 8 827 883,17 lei cu TVA.

       Art.2 Cu data prezentei se abroga HCL nr.4/18.01.2016.

      Art.3  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      COJOCARU NICUSOR

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

09.03.2016

Nr.57