ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii proiectului  “Reabilitare strazi in

 Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

       intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  9  martie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Avand in vedere contractul de finantarea PNDL nr.12919/27.08.2015;           

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

       Art. 1 Se aprobă  cofinantarea  proiectului „Reabilitare strazi in  Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”,  cu suma de 2.004.457,42 lei reprezentand cheltuieli neeligibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala.

    Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      COJOCARU NICUSOR

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

09.03.2016

Nr.58