ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si virari de credite la bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  21  martie   2016

 

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscale,  Legea nr.339/2015  a bugetului de stat pe anul 2016;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

      Art. 1 Se aprobă  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si virari de credite la bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016.conform influentei prevazuta in anexa nr.1 , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

09.03.2016

Nr.59