ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati  in cadrul proiectului  “Modernizare drum Comunal DC76 Ghiorghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

       intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  18  ianuarie   2016

  

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

          În conformitate cu prevederile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

            Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati, aferenti investitiei “Modernizare drum Comunal DC76 Ghiorghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000””,   conform anexei la prezenta hotarare.

          Art.2 Valoarea este compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor executate decontate si nedecontate pana la 31.12.2015 si valoarea lucrarilor ramase de executat.

         Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      POPESCU CONSTANTIN

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

18.01.2016

Nr.6