ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul « REABILITARE , MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 , VATRA DORNEI «

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  21  martie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

             În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

          Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati  pentru proiectul REABILITARE , MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 , VATRA DORNEI,  astfel:

       Valoarea totala a investitiei este de 2 367 103 lei  fără  TVA.

       Valoarea investiției care se finanțează de la bugetul de stat  este de 2 280 483 lei fară TVA.

       Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CANDREA DUMITRU

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

21.03.2016

Nr.60