ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii proiectului  “REABILITARE , MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 , VATRA DORNEI

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   extraordinara   din data de  21  martie   2016

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

       Art. 1 Se aprobă  cofinantarea  proiectului „REABILITARE , MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, VATRA DORNEI”,  cu suma de 86 620 lei fara TVA reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul   PROGRAMULUI  NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ .

    Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               CANDREA DUMITRU

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

21.03.2016

Nr.61