ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

 

        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

       intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

        Avānd īn vedere expunerea de motive nr.10566/23.03.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10565/23.03.2016, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Īn conformitate cu prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Instrucţiunile nr. 2 privind decontarea navetei cadrelor didactice, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

             Īn temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. a, şi alin. (6) lit. a, pct.1, şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă alocarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare,  prevăzut īn anexa la prezenta hotărāre.

Art.2. Sumele vor fi suportate din bugetul local pe baza de documente justificative.

Art.3.- Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Direcţia Economică şi ordonatorii de credite bugetare ai instituţiilor de īnvăţămānt, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COJOCARU NICUSOR

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.62