ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Unirii, nr.59A proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre  familia  Prislopan Laurenţiu si  Prislopan Renata Mihaela

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

       intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.10569/23.03.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10568/23.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str.Unirii, nr.59A,  identic cu nr.cadastral  36613-C1,  in suprafata de 46 mp,  din CF 36613 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru familia  Prislopan Laurenţiu si  Prislopan Renata Mihaela.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 4600 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea  unui avans de 20% la momentul incheierii contractului iar restul in 6 ani in rate lunare egale consecutive, la cursul leu/euro din ziua platii.

Art.4 Se aproba constituirea unui drept de superficie, asupra  suprafetei de 46 mp teren aferent constructiei, pe o perioada de 99 de ani,  identificat cu parte din  nr.cadastral 36613 , inscris in CF 36613 a localitatii Vatra Dornei, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, pe durata existenţei construcţiei, respectiv a apartamentului, situat in Municipiul Vatra Dornei, str.  Unirii nr.59A.

Art.5 Preţul superficiei va fi de 92/lei/an, conform anexei nr.4 – chirii si taxe pentru folosirea terenurilor din domeniul public si privat  al HCL nr.176/29.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si tarifelor pentru anul 2016.

Art.6 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.7 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         COJOCARU NICUSOR

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.63