ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.2 si a Anexei nr.4 la HCL nr.176/2015 privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2016”

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

       intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

                Având în vedere expunerea de motive nr.10575/23.03.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.10574/23.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:

                - art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

              - art. 495 lit. f)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

               În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) lit.c si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

 

            HOTĂRĂŞTE:

 

    Art. 1  Se modifica anexa nr.4 la HCL nr.176/2015  privind chiriile si taxele pentru folosirea terenurilor din domeniul public si privat,  conform anexei la prezenta hotarare.

   Art.2 Se modifica art 2 al HCL nr.176/29.10.2015 privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2016” si va avea urmatorul cuprins:

Bonificatia prevazuta la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2), art.472 alin(2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijlocul de transport, de catre persoanele fizice, este pana la data de 30 iunie 2016 inclusiv se stabileste dupa cum urmeaza:

a) in cazul impozitului pe cladiri, la 10%;

b) in cazul impozitului pe teren, la 10%;

c) in cazul impozitului pe mijloace de transport, la 10%.

    Art.3 Primarul, prin Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         COJOCARU NICUSOR

  

                                          Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.65