ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor in zone publice

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                            intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

Având în vedere expunerea de motive nr.10584/23.03.2016  prezentată de primarul municipiului, raportul nr.10583/23.03.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HCL nr. 10/20.01.2011, HCL nr. 57/12.04.2011 privind stabilirea amplasamentului de pe domeniul public şi privat al mun. Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia activitate comercială sezonieră, ale Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. ,,a” şi ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

H OTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor in zone publice, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. Cu data prezentei se abroga HCL nr.84/2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor de comert in zonele publice pe raza Municipiului Vatra  Dornei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COJOCARU NICUSOR

  

                                         Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.66