ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vanzarii suprafeţei de 136 mp teren situata in Str.Parcului nr.57, aferent curţii, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Ursescu Felicia, proprietara constructiei

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                            intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.10587/23.03.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 10586/23.03.2016  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 136 mp teren situata in Str.Parcului nr.57, aferent curţii,identic cu nr.cadastral 36554 din CF 36554, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Ursescu Felicia, proprietara constructiei.

Art.2 Preţul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrală la momentul incheierii contractului de vanzare-cumpărare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COJOCARU NICUSOR

 

                            Contrasemneaza,

                                                                                     Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                   Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.68