ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii suprafeţei de 318 mp teren situat in Str.Unirii nr.112, aferent locuintei si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Radu Nicolae, proprietarul constructiei

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                            intrunit in sedinta   ordinara   din data de  31  martie   2016

 

Având în vedere expunerea de motive nr.10600/23.03.2016 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 10589/23.03.2016  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 318 mp teren situata in Str.Unirii, nr.112,  aferent curţii,identic cu nr.cadastral 36470 din CF 36470, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Radu Nicolae, proprietarul constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 20 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 50% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 2 rate egale lunare consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COJOCARU NICUSOR

 

                        Contrasemneaza,

                                                                                     Pt. Secretarul municipiului         

                                                                                                   Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

31.03.2016

Nr.69