ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local  de venituri şi cheltuieli

al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2016 şi a Programului anual de investiţii -2016 si estimarile pentru anii 2017-2019

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara   din data de  26  ianuarie   2016

 

      Având în vedere expunerea de motive nr.1586/19.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1585/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscale,  Legea nr.339/2015  a bugetului de stat pe anul 2016;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

  Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al municipiului Vatra Dornei, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, precum si estimarea pentru anii 2017-2019   conform anexei  nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2016, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al  instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 4  Se aprobă programul anual de investiţii publice pe anul 2016,  conform anexei nr. 4  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 Art. 5 Se aprobă creditele de angajament, conform anexei nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 Art.6 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                             MATEICIUC ILIE

 

                                        Contrasemneaza,

  Pt. Secretarul municipiului                               Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.01.2016

Nr.7